GDPR

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Zdravie na tanieri s.r.o., Cyklistická 17/860, 040 01 Košice, IČO: 47525037, DIČ: 2023939049, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo:  34418/V, (ďalej len ZNT s.r.o.) ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť ZNT s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Natáliu Spišiakovú, Mátéovú, nar. 24.08.1977, e-mailová adresa info@zdravienatanieri.sk

 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

 

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a výmeny tovaru

Spoločnosť ZNT s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresu odberateľa a dodaciu adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar na účely vybavovania reklamácií okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu www.zdravienatanieri.sk , dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.


Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby

- spoločnosť Zdravie na tanieri s.r.o., Cyklistická 17/860, 040 01 Košice, IČO: 47525037, DIČ: 2023939049, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo:  34418/V
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť (Slovenská pošta), ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
- spoločnosť JT - Trading, s.r.o., IČO 36573981, DIČ 2021756726, IČ DPH SK2021756726, JT - Trading, s.r.o. - Panelová 13 040 01 Košice, (administrátor webstránky)

- iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
- orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ZNT s.r.o.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

Facebook

 

Spoločnosť ZNT s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ZNT s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť ZNT s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou ZNT s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

Uplatňovanie nárokov spoločnosti ZNT s.r.o.

 

Spoločnosť ZNT s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou ZNT s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti ZNT s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ZNT s.r.o..

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ZNT s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti. Oprávneným záujmom spoločnosti ZNT s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ZNT s.r.o..

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ZNT s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Plnenie zákonných povinností spoločnosti ZNT s.r.o.

 

Spoločnosť ZNT s.r.o. spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ZNT s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ZNT s.r.o.:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na info@zdravienatanieri.sk

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

 

Hlavné menu

     Úvod
     Zdravé recepty
     Články
     RAW kurzy
     Recepty v špeciáloch
     Kontakt

     Partneri

Kontakt

     Zdravie na tanieri s.r.o.
     Cyklistická 17
     040 01 Košice

 

     e-mail: info@zdravienatanieri.sk